Mountain Lakes House

57 Mountain Ave,

Princeton, NJ 08540

609-924-8720

www.mountainlakeshouse.org